Judul Skripsi

NAMA-NAMA MAHASISWA PESERTA SEMINAR dan

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI  SEMENJAK 18 DESEMBER 2008 S/D 17 Desember  2010

NO: NAMA JUDUL SKRIPSI
1. Asmara Diah Saputra TinjauanHukum Terhadap Lust Murder (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positiff di Indonesia (belum di SK kan)
2. Askar 

Peranan Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Prov. NAD
3. Muherdi Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Tinjauan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe
4. Nor Shuhada Baharuddin Kekerasan Terhadapa Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Malaysia
5. Tengku Nazirah Binti Kumat 

Hukuman Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Akta Kekerasan Malaysia Nomor 611 Tahun 2001
6. Mohd Zaim Irsyad Bin Zainal Abidin Konsep Pemerintahan Islam menurut Hasan al-Banna dan Nik Aziz bin nik Mat
7. Norul Huda 

Starategi PKS dlm pendidikan politik masyarakat di Nad
8. Nor Fazilah Pemahaman PKS tentang peran wanita dlm politik
9. Zara Zias Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Tindak Pidana 

Pembunuhan Studi Hukum

Islam dan Hukum Positif

10. Syarifah Zahirah Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan dgn Anak dibawah umur menurut Hukum Positif Tinjauan Perspektif Hukum Islam
11. Nor Hanani Jinayat Juvana Anak Remaja Dalam Lingkungan umur 14-15 Tahun Menurut Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-kanak Nomor 611 Tahun 2001
12. Munawar Syah Hukum Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Dunia Sebelum Ekskusi Dilakukan Menurut Hukum Islam Mazhab Syaf`ii dan KUHP
13. Syed Mohd.Azizuddin Sanksi Peminum Khamar Satu Kajian Perbandingan  Antara anakmen Jinayah Syariah Negeri Kelantan Malaysia nomor 2 Tahun 1985 dan Qanun Propinsi NAD
14. Abdul Hakim Persepsi Masyarakat Terhadap Pencegahan khalwat di Klantan Malaysia
15. Siska Purnama Sari Efektivitas Pidana Penjara dalam Meminimalisir Kejahatan Studi Kasus Kota Sabang
16. Rahdian Analisis Hasil Musyawarah Nasional NU Tentang bom bunuh diri dalam Pandangan Hukum Islam
17. Adam Sani Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Nagan Raya.
18. Azrul Aminos Rashid bin Ramli Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Jinayah Cyber Menurut Akta Malaysia No: 563 Thn 1997 Ditinjau Perspektif Islam
19. Intan Permata Sari Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap sesama jenis (Studi Hukum Poitif dan Hukum Islam
20. Rita Maulidar 

Ancaman Hukuman Bagi Penelantaran Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No: 3 Tahun 2004
21. Asriyadi  

Pidana mati bagi pengedar narkotika  (studi komparatif hukum Islam dan prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia
22. Syamsuardi bin Rahmatan 

Jenayah Pencurian Menurut Kanun Keseksaan Malaysia, Ditinjau dari Perspektif Islam
23. Khairilina 

24. Rahmi  

Hukuman Penjualan Organ Tubuh Ditinjau dari Perspektif Islam
25. Khairul Hazman Bin Chekob “ Ancaman Pidana Terhadap Penyalahgunaan Ganja Menurut akta A1025 Tahun 1952 (Jhunto 1998) di Malaysia”
26. Mohd Husaini Bin Ramli “Hukuman Terhadap Pelaku Sodomi Menurut Hukum Positif di Malaysia ditinjau menurut hukum Islam”
27. Mohd al-Amin bin Muhammad “Hukuman Terhadap Wanita Hamil di luar nikah menurut enakmen Kelantan nomor: 2 Sek syen 16 Tahun 1985 ditinjau dari perspektif Hukum Islam
28. Mohd Fariq Azaimi Bin Apandi “ Ancaman Pidana Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 332 Tahun 1987 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
29. 1. Ahmad Al-Faruqy Skripsi  ” Unsur Delik Khalwat Dalam Fiqh Islam Analisis Terhadap Rumusan Qanun No: 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Meseum dan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Syari`ah
30. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. M ” Peranan moral dalam kepemimpinan negara dalam Islam (Studi Analisis keberhasilan kepemimpinan Rasulullah dalam perpektif moral)
31. Khairil Asraf Bin Nordi Skripi ” Aliran sesat di Malaysia berdasarkan Enakmen Jinayah Syariah Selangor No: 9 Tahun 1995  (studi kasus di Selangor)
32. Nurul Hidayati Fachrurrazi 

” Penerapan Pidana Kerja Sosial Menggantikan Pidana Penjara dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia
33. Benni Erick 

Sanksi Hukum terhadap tindak pidana psikotrapika dan efektifitasnya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
34. Mukhlis 

Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam
35. Elvi Rina Fitri Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam”
36. Ida Suriani Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain di Pengadilan Negeri Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam
37. Desi Marwani Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan  Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005
38. Amsanul Amri Delik Penyertaan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Studi Komparatif)
39. Nur Hafidhah Tindak Pidana Bom Bunuh Diri Di Palestina Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin
40. Zulkhairi Pidana Mati Kasus Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
41. Saryunis Tinjauan Pidana Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
42. Sri Wahyuni Ancaman Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pemabuk Menurut Hukum Positif (Tinjauan Perspektif Islam) 

43. Muhammad Imanuddin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penahanan Tersangka Menurut Sistem KUHAP
44. Fauzan Mahdi 

Perlindungan hak cipta soptware mikrosoft berdasarkan Undang-Undang no 19 tahun 2002 tentang hak cipta di Kota Banda Aceh
45. Mohd Aslam bin MD Nawi 

Sumbang mahram menurut enakmen Jenayah syariah nomor 9 tahun 1995 sekyen 22 (studi kasus di Selangor)
46. Syarifah Noormaisarah  

Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan menurut kanun keseksaan (akta 574) ditinjau menurut hukum Islam
47. Elly Maulidah “Tindak pidana membiarkan anak dalam kesengsaraan     menurut hukum Islam” (studi di kota Banda Aceh)
48. Yuli Yusufi “Tinjauan hukum Islam terhadap konsepsi pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia”
49. Mohammar Khadafi “Konsep kedaulatan rakyat menurut Fajlurrahman”
50. Mamfaluthy “Eksistensi hukuman cambuk di kota Banda Aceh dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat”
51. Cut Mutia “ Gugurnya hak negara untuk menuntut (tinjauan hukum Islam dan hukum positif
52. Khairunnas “Hukuman diat terhadap pelaku pembunuhan yang meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman menurut mazhab Syafi`i dan KUHP)
53. Salmawati “analisis hukum Islam terhadap Penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (studi kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)
54. Iffah Zakiah 

“ Penghukuman terhadap anak dibawah umur menurut UU no: 3 Tahun 1977 dan Hukum Islam”
55. Sumiati skripsi “Penerapan sanksi pidana pelecehan seksual oleh anak-anak studi kasus Pengadilan Negeri Sigli”
56 Murda Peran Organisasi Mahasiswa IAIN Ar-Raniry Terhadap Implementasi Qanun No: 14 Tahun 2003 Tentang khalwat (mesum)
57 Syah Iskandar Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penggeledahan tersangka menurut sistem KUHAP
58 Syahrul Aizam Ancaman Pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur (studi komparatif menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Malaysia)
59 Edi Sapurtra Perlindungan korban pemerkosaan dalam KUHP ditinjau menurut hukum Islam
60 Agus Akbar Sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 ditinjau menurut hukum Islam
61 Darman Tinjaun hukum positif terhadap orang yang tidak memenuhi panggilan menjadi saksi
62 M.Zikru Pemberatan hukuman terhadap residivis dalam KUHP ditinjau menurut hukum Islam
63 Said Firdaus Abbas Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum positif ditinjau menurut hukum Islam
64 Habibi Alafan  

“ Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simelue (Implementasi Qanun 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya”
65 Muksalmina  

“Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya” (Tinjauan Menurut Hukum  Islam)
66 Cut Suzubaidi  

“Tindakan Eigenrechting terhadap pelaku tindak pidana menurut hukum positif dan hukum Islam”
67 Wasdar  

“ Putusan bebas (vrijpaark) dalam KUHP menurut hukum Islam
68 Yusriadi  

” Ancaman Pidana Terhadap pelaku pencurian ringan dalam KUHP ditinjau menurut hukum Islam”
69 Muhammad Saleh  

“Ancaman Hukuman Bagi Pengemis di jalan umum menurut hukum positif ditinjau menurut hukum Islam”
70 Arief Muammar  

“Konsep Negara Islam “ (menurut Muhammad Natsir)
71 Ridha Hidayatullah  

“Peranan Tengku Daud Berueh dalam Memperjuangkan Syariat Islam di Bumi Aceh
72 Rizal Fahmi Percobaan Melakukan Tindak Pidana (Pembunuhan) Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
73 Munardi  

Perlindungan hak asasi nara pidana di lembaga pemasyarakatan Jantho menurut UU No: 12 Tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)

anda dapat mendownload document disini :

Advertisements

2 Responses to “Judul Skripsi”

  1. sjssyariah March 26, 2011 at 1:09 pm #

    pages uploaded

  2. andriansari March 26, 2011 at 3:00 pm #

    updated

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: